Magnet Pro v2.11.0

点赞 (0)

支持Monterey 支持Ventura 原生 Arm 架构运行

大小

5.8

MB

下载

52

语言

中文

CN

兼容性

>=10.13

CN

类别

系统工具

更新日期

2023-01-30

2023-01-30

  评论

Magnet Pro

5.8 MB 2023-01-30 52

Magnet Pro 是一款可以帮您整理mac打开的应用窗口,将多个窗口整齐排列,避免了应用程序切换,可以帮你提高工作效率。1402220666.png2319302996.png1780782081.png2985888388.png2618604658.png